Párizs, III. Alexander híd

utazási szerződés - minta

Különjárati szerződéses feltételek

Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével és az Kereszt-S Kft. írásbeli visszaigazolásával (hivatkozási szám alapján) jön létre.

Az árajánlat nem minősül megrendelés visszaigazolásnak.

A szerződés tartalmát a megrendelésen és visszaigazolásban foglalt adatok, illetve jelen vállalási feltételek képezik.

 1. A különjárat megrendelése

  A megrendelésnek tartalmaznia kell:

  • a megrendelő (és képviselőjének, utazáson résztvevő megbízottjának) nevét, címét, telefax-, és telefonszámát illetve e-mail címét (ahová a visszaigazolást kéri)
  • a számlázási címet és a postázási címet Vállalat esetében az adószámot, cégjegyzék számot is.
  • a költségviselő(k) nevét, címét (amennyiben eltér a megrendelőtől), -a várható utaslétszámot
  • az igényelt autóbusz típusát
  • az autóbusz kiállásának, indulásának helyét és idejét
  • a különjárat célállomását, útvonalát (több napos út esetén a részletes útitervet, programot szállásokkal)
  • a különjárat várható időtartamát, vagy visszaérkezésének, ill. visszaindulásának időpontját.
  • a fizetés módját
  • a megrendelő cégszerű aláírását (bélyegzőlenyomattal)

  A különjárati megrendelést a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

 2. A különjárat visszaigazolása

  Amennyiben az Kereszt-S Kft.-nek lehetősége van a különjárat teljesítését vállalni, akkor az megrendelés visszaigazolásával válik elfogadottnak.

  A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:

  • az autóbusz db számot, típusát, ülőhelyek számát
  • a különjárati teljesítmények ellenértékeként fizetendő díj kiszámításához alkalmazásra kerülő díjtételt, díjszámítást vagy a várható teljes díjat, valamint a továbbá fizetendő járulékos költségeket.
  • az autóbusz kiállásának idejét és helyét
  • a megrendelésben foglaltaktól eltérő teljesítésre vonatkozó kikötéseket (időpont, típus, autóbuszvezetők száma, stb.)
  • utalást arra, hogy a megrendelés jelen feltételek szerint, illetve ettől milyen eltérő feltétellel történik
  • az esetleges fizetendő előleg összegét, a fizetés határidejét
  • az Kereszt-S Kft. hivatalos képviselőjének aláírását.

  A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel – írásban – módosítani.

  Az Kereszt-S Kft. a különjárati megrendelés elfogadását – külön indoklás nélkül – megtagadhatja.

 3. Előlegfizetés

  Az Kereszt-S Kft. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj–vagy annak része – megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben az Kereszt-S Kft.-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli. A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül.

 4. A különjárati megrendelés lemondása

  A különjárati megrendelés lemondása csakis írásban történhet. A lemondást az Kereszt-S Kft. az alábbi feltételekkel fogadja el:

  • ha a belföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 48 órával történik, a lemondást az Kereszt-S Kft. tudomásul veszi.tudomásul veszi.
  • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 8 munkanappal történik, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 10 %-át.
  • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpontnál 8 munkanappal kevesebb, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 40 %-át.
  • ha a külföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállására való elindulást követően történik, a megrendelőnek meg kell téríteni az autóbuszo(k) kalkulált viteldíjának 75%-át.
  • ha az autóbusz kiállítása 45 percet meghaladó késéssel történik és a megrendelő a különjáratot ezen ok miatt mondja le, a fentiekben ismertetett eljárás nem alkalmazható.
 5. A különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar.

  Ha az Kereszt-S Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 45 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben a megrendelő kártérítéskén kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett igazolt kárát, ha azt az Kereszt-S Kft. szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az adott autóbusztípusra megállapított minimumdíj 3-szorosa. Nem fizet kártérítést az Kereszt-S Kft., ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyezetben elvárható.

  Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem vagy csak kerülő úton lehetséges, az Kereszt-S Kft.-t erről a megrendelőt (megbízottját) tájékoztatja.

  Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, az Kereszt-S Kft. köteles rendelkezésre álló más járművét az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges és a megrendelő azt igényli.

  Az Kereszt-S Kft. nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl.: közlekedést hátráltató időjárási-, út-, és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, stb.) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az Kereszt-S Kft.-t az előbbi okokból származó késések esetén sem.

  Amennyiben az utazást VISMAIOR (háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok) befolyásolják, ezért és a különjárat fenti okokból bekövetkezett elmaradásért az Kereszt-S Kft. felelősséget nem vállal. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek a megrendelőt terhelik.

  Többnapos különjárat során a biztonságot nagy mértékben befolyásolja a gépkocsivezetők pihentségi fok, a pihenésre alkalmas szállása is, mely szállások ‐ legyen az tranzitszállás ‐ megrendelése és kiegyenlítés (ettől eltérő írásos megállapodás hiányában) a megrendelő feladata. Ennek hiányában – illetve a csoportvezetővel való eredménytelen konzultációt követően (mely a menetlevél megjegyzés rovatában rögzítendő) – az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére.

  Amennyiben a megrendelő a helyszínen nem rendezi a szállás számlát, akkor az a (vég)elszámolásnál beépítésre kerül a különjárat díjába.

 6. Tilos tevékenységek

  A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

  • dohányzás az autóbuszban
  • alkohol fogyasztás
  • kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása.
  • randalírozás, testi sértés, belső-, vagy külső károkozás az autóbuszban.

  A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább az Kereszt-S Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni az Kereszt-S Kft.-nek, illetőleg az Kereszt-S Kft. semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.

 7. Poggyászok és élőállatok szállítása

  A különjáratok utasai poggyászaikat magukkal vihetik és az autóbusz utasterébe, vagy a külső csomagtartókba, illetőleg igény esetén utánfutóban, vagy síkofferben helyezhetik el. A poggyászokért különjárat esetén az utasok felelnek. A különjáraton személyenként szállítható poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét és terhelhetőségét. Az Kereszt-S Kft. autóbuszain az élőállat szállítása nem megengedett.

 8. A programoktól való eltérés a megrendelő kérésre

  A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). Az autóbuszvezetőjének meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek:

  • a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek – a személy – és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal)
  • az autóbusz(ok) földúton való közlekedésére irányulnak.
  • a megrendelő megbízottjának célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban nem hajlandó megismételni.

  Az írásbeli utasítást az autóbuszvezetőjének a Különjárati Autóbusz Menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratni.

  A Megrendelésben szereplő adatoktól való olyan lényeges eltérést, amely jelentősen módosítja:

  • a különjárati fuvarfeladat teljesítményeit
  • az autóbuszvezető foglalkozatását, vagy
  • a fizetendő díjat csak abban az esetben lehet teljesíteni, ha annak feltételei adottak és a megrendelő megbízottja írásban vállalja a díjtöbblet megfizetését. A Megrendelésben feltüntetett fuvarfeladattól való eltérést, illetve a megrendelő megbízottjának attól lényeges eltérésére vonatkozó utasításait a Különjárati Autóbusz Menetlevélen kell dokumentálni, amit a végrehajtás előtt a megrendelő megbízottjának alá kell írni.
   • Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az
   • a különjárat időtartamának olyan meghosszabbodását eredményezné, amely miatt az autóbusszal a vezénylés szerinti más feladatot csak késéssel lehet megkezdeni, mer az autóbusz nem váltható ki más autóbusszal, vagy az autóbuszvezetője a kötelező pihenőidő miatt a következő vezénylés szerinti szolgálatát nem tudja megkezdeni és kiváltása nem oldható meg más autóbuszvezetővel.
   • a különjáratnál az úti program olyan módosítását eredményezné, amelynek következtében az ellátmány előreláthatólag nem fedezné a felmerülő költségeket, vagy amelynek teljesítéséhez újabb, előre be nem szerzett okmányokra lenne szükség.
   • a különjárat teljesítményei időben, és/vagy kilométer teljesítményben olyan mértékben megnövekednének, amely lényegesen nagyobb díjat eredményezni, mint amit a megrendelés szerinti teljesítés és a felmerülő díjtöbblet (a járulékos költségeket is beleértve) a megrendelő megbízottja a végrehajtás előtt írásban nem vállalja.
 9. Különjárati autóbusz elbocsátása

  A különjárati személyszállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és a megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

  Az autóbusz elbocsátásakor az autóbusz gépkocsivezetőnek a megrendelő megbízottjával együtt át kell vizsgálni az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy

  • nem maradt-e az autóbuszban az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve
  • nem történt-e az autóbuszban rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.

  Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a megrendelő megbízottja magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa (ezt szintén dokumentálni kell a menetlevélen).

  Ha az autóbuszvezetője a megrendelő távozása után talál tárgyat az autóbuszban, vagya azt a csoport vezetője nem veszi át, akkor azt talált tárgyként kezeli és az szerint jár el.

  A különjárat során az autóbuszban keletkezett károkat, rongálódásokat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni.

 10. Számlázás

  A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek.

  A megrendelőt terhelik a járulékos költségek (napidíj, parkolások, úthasználati díjak, autópályadíjak, stb.).

  A fizetés történhet készpénzben és átutalással is, ennek átvétele történhet személyesen és postán is.

Kereszt-S Kft.